Oglas za prijam namještenika u radni odnos na određeno vrijeme
Oglas za prijam namještenika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci na pola radnog vremena (4 sata dnevno)

I. za prijam namještenika u radni odnos na određeno vrijeme, pola radnog vremena (4 sata dnevno) u Jedinstveni upravni odjel Općine Kijevo, na radno mjesto:

– spremač/ica (namještenik IV. kategorije, potkategorije namještenik II, razina 2., 13. klasifikacijski rang), jedan izvršitelj.

II. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos, propisane u članku 12. ZSN-a te poseban uvjet:

– niža stručna sprema ili osnovna škola

-          Nije potrebno radno iskustvo.

III. Na javnom natječaju (u nastavku teksta: natječaj) ravnopravno mogu sudjelovati kandidati obaju spolova, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

IV. U radni odnos ne može biti primljena osoba za čije zasnivanje radnog odnosa postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

V. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat može ostvariti pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17. – u nastavku teksta: Zakona o hrvatskim braniteljima), članku 48.f Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13., 152/14. i 39/18. – u nastavku teksta: Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11. – u nastavku teksta: Ustavni zakon) i dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima, uz prijavu na natječaj dužan je dostaviti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 22. Ustavnog zakona uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

 

 

VI. Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

–zamolba

-životopis

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba)

– potvrdu o ostvarenom radnom stažu s HZMO-a

– dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica)

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od tri mjeseca),

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijam u radni odnos iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u radni odnos dostaviti izvornike dokumentacije priložene uz prijavu na natječaj.

Dopunu prijavi na natječaj moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Ispunjavanje uvjeta određuje se na posljednji dan natječajnog roka.

VII. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

VIII. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

IX. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, prije donošenja rješenja o prijmu u radni odnos.

X. Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

XI. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koja se popunjava ovim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na službenoj internetskoj stranici Općine Kijevo (www.kijevo.hr ).

Na oglasnoj ploči Općine Kijevo i na službenoj internetskoj stranici Općine Kijevo ( www.kijevo.hr ) objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

XII. Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostava Knin, i to neposredno ili preporučeno poštom, na adresu: Općina Kijevo, Jedinstveni upravni odjel, Bajani 12., 22310 Kijevo, s naznakom: »Za natječaj – prijam namještenika u radni odnos«.

XIII. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

XIV. O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

Općina Kijevo

 

File Oglas za prijam namještenika u radni odnos na određeno vrijeme
OPĆINE KIJEVO
Linkovi
© Općina Kijevo 2015 Sva prava pridržana