Pravo na informacije
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", 25/13 i 85/15).
 
Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
 
Korisnik prava na informaciju je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.
 
Tijela javne vlasti su tijela državne uprave, druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i druge osobe na koje su prenesene javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druge osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se u cijelosti financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedničko većinsko vlasništvo.
 
"Pravo na pristup informacijama" obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Prilog: Odluka o ustrojavanju kataloga informacija Općine Kijevo

Katalog informacija Općine Kijevo
Opći akti
• Općinskog vijeća Općine Kijevo
• Načelnika Općine Kijevo
NAPOMENA: Svi akti objavljeni su u Službenom glasilu općine Kijevo i nalaze se u Arhivi Općine.
 
Pojedinačni akti
• Općinskog vijeća Općine Kijevo
• Načelnika Općine Kijevo
NAPOMENA: Svi akti nalaze se u Arhivi Općine Kijevo.
 
Cjelokupna dokumentacija sa sjednica Općinskog vijeća nalazi se u Uredu Općine (materijal za sjednicu, zapisnici i sl.)
 
Dokumentacija općinske imovine
NAPOMENA: Dokumentacija se nalazi u Arhivi Općine Kijevo.
 
Cjelokupna natječajna dokumentacija za provedbu postupka javne i bagatelne nabave
NAPOMENA: Dokumentacija se nalazi u Arhivi Općine Kijevo.
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Pristup informaciji omogućuje se:
1) pravodobnim objavljivanjem informacija o radu Općine Kijevo na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama Općine Kijevo ili u Službenom glasilu Općine Kijevo i Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske, radi informiranja javnosti,
2) davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
- neposrednim davanjem informacije,
- davanjem informacije pisanim putem,
- uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
- dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
- na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.
Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev.
 
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:
 
• na adresu OPĆINA KIJEVO,Bajani 12., 22310 Kijevo,
• na broj faksa: +385  22 681610,
• donijeti osobno u Ured Općine Kijevo radnim danom od 8,00 do 13,00 sati.
 
Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.
 
Prilog: Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama
 
Službenik za informiranje
 
Službenica za informiranje: Ana Bajan
 
Općina Kijevo donijela je Odluku o određivanju službenika za informiranje 2008. godine. Službenik za informiranje obavlja slijedeće poslove:
 
• rješava pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama
• obavlja poslove redovitog objavljivanja
• unapređuje način obrade, objavljivanja i čuvanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti
• osigurava pomoć podnositeljima zahtjeva za davanje informacija
• poduzima sve radnje i mjere radi urednog vođenja Kataloga informacija.
 
Prilog: Odluka o određivanju službene osobe za pristup informacijama

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Službenica za zaštitu osobnih podataka: Ana Bajan
 
Službenica za zaštitu osobniih podataka obavlja sljedeće poslove:
  • vodi brigu o zakonitosti obrade podataka 
  • upozorava voditelja obrade na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu mati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
  • upoznaje sve osobe zaposlene na obradi osobnih podataka o njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
  • brine o izvršenju obveza voditelja obrade 
  • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnihpodataka
 
Kontakt podaci
tel: 022/681-004
email: opcina-kijevo@si.t-com.hr

Prilog: Odluka o imenovanju službenice za zaštitu podataka
File GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2020
File IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI-Općina Kijevo
File Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.godinu
File Odluka o imenovanju službenice za zaštitu podataka
File Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
File Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
File Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
File Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
File Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama
File Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
File Odluka o ustrojavanju kataloga informacija Općine Kijevo
File Odluka o određivanju službene osobe za pristup informacijama
OPĆINE KIJEVO
Linkovi
© Općina Kijevo 2015 Sva prava pridržana