PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili
nadzire Komunalno društvo Kijevo d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup
informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15 i 69/22– u daljnjem tekstu: Zakon).
Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za
ostvarivanje i zaštitu prava na pristup. Zakon o pravu na pristup informacijama daje svim
domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima
pravo na pristup informacijama. Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem
zahtjeva tijelu javne vlasti. Tijelo javne vlasti će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji
najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
Pristup informacijama omogućuje se:

1) pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način,
odnosno na internetskim stranicama tijela javne vlasti ili u javnom glasilu i Središnjem
katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske, radi informiranja javnosti,

2) davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
– neposrednim davanjem informacije,
– davanjem informacije pisanim putem,
– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
– dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
– na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja
informacije, a ako ne naznači, informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev,
odnosno na najekonomičniji način.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva
nadležnom tijelu.

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je
podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji
su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe
podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je
obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.

Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta,
objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade
analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Pisani zahtjev podnosi se na adresu: KOMUNALNO DRUŠTVO KIJEVO d.o.o., Bajani
12, 22310 Kijevo
  ili na e-mail na adresu: komunalno.drustvo.kijevo@si.t-com.hr.
Usmeni zahtjev za pristup informaciji podnosi se na broj telefona: 022/681 270

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.

Sukladno članku članka 19. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne
novine“, br. 25/13 i 85/15) Komunalno društvo Kijevo d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih
materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup
informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene
informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih
materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, br. 12/14 i 15/14).

OBRAZAC-1.-Zahtjev-za-pristup-informacijama-1

OBRAZAC 2. – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

PONOVNA UPORABA INFORMACIJA

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih
osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su
informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog
djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.

Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga
ne predstavlja ponovnu uporabu. Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u
komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama.

U svrhu ponovne uporabe tijela javne vlasti nemaju obvezu informaciju izraditi, prilagođavati
ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava,
niti se od tijela javne vlasti može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati
informacije u svrhu ponovne uporabe.

U slučaju kada tijelo javne vlasti utvrdi da su ispunjeni uvjeti za omogućavanje ponovne
uporabe informacija o tome ne donosi rješenje, kao što je slučaj kod ostvarivanje prava na
pristup informaciji.

Tijelo javne vlasti kada omogućava pristup informacijama za ponovnu uporabu može odrediti
uvjete za ponovnu uporabu informacija.

Uvjeti ne smiju nepotrebno ograničavati mogućnost ponovne uporabe i ne smiju se
upotrijebiti za ograničavanje tržišnog natjecanja. Iznimno, u slučaju davanja isključivog prava
na ponovnu uporabu tijelo javne vlasti sklopit će s korisnikom ugovor kojim će urediti uvjete
ponovne uporabe informacija. U slučaju davanja isključivog prava na ponovnu uporabu, tijelo
javne vlasti sklopit će s korisnikom ugovor kojim će urediti uvjete ponovne uporabe
informacija .

Tijelo javne vlasti će rješenjem odbiti zahtjev za ponovnu uporabu informacija ako se zahtjev
odnosi na informacije koje se odnose na razloge koji su navedeni za uskratu informacija u
postupku ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za pristup informaciji i ponovnu uporabu, podnositelj
zahtjeva može izjaviti žalbu Povjereniku za informiranje, a protiv rješenja Povjerenika za
informiranje postoji mogućnost podnošenja tužbe Visokom upravnom sudu Republike
Hrvatske.

OBRAZAC-3.-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija-1

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE

LJILJANA GAŠPAR
tel. 022/ 681 270
komunalno.drustvo.kijevo@si.t-com.hr

DOKUMENTI

Godisnje_izvjesce_Pristup-informacijama_2022

Upitnik za samoprocjenu – Komunalno društvo

Comments are closed.

Close Search Window