Općinske vijesti|

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, KLASA: 984-01/23-01/29, UR. BROJ: 524-07-02-01-01/2-24-19 od 8. veljače 2024. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ Kodni broj: SF.3.4.11.01.0517, Naziv projekta: ZAŽELI za Kijevo, od 23.02.2024. godine i članka  46.  Statuta Općine Kijevo  („Službeno glasilo Općine Kijevo“ br. 15/18, 18/18, 26/20 i 32/21), Općinski načelnik Općine Kijevo raspisuje

JAVNI POZIV

za iskaz interesa krajnjih korisnika za sudjelovanje u projektu

„Zaželi za Kijevo“ u Općini Kijevo

Prihvatljivi korisnici po ovom javnom pozivu koji mogu sudjelovati u projektu Zaželi za Kijevo su:

A) OSOBE STARIJE OD 65 GODINA

 1. koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu[1] ili višečlanom kućanstvu i čiji mjesečni prihodi ne prelaze navedene iznose:
 2. Samačko kućanstvo (120 % od prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u projektnu aktivnost ili mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta – navedena Izvješća dostupna su na poveznici https://www.mirovinsko.hr/hr/2024-3313/3313; u trenutku objave poziva dostupni su podaci za  siječanj 2024. – 984,00 eura)
 3. Dvočlano kućanstvo (200% od prosječne starosne mirovine 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u projektnu aktivnost ili mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta – navedena Izvješća dostupna su na poveznici https://www.mirovinsko.hr/hr/2024-3313/3313, u trenutku objave poziva dostupni su podaci za  siječanj 2024. – 1.640,00 eura)
 4. Višečlano kućanstvo (300% od prosječne starosne mirovine 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u projektnu aktivnost ili mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta – navedena Izvješća dostupna su na poveznici https://www.mirovinsko.hr/hr/2024-3313/3313, u trenutku objave poziva dostupni su podaci za  siječanj 2024. – 2.460,00 eura)

*U višečlanom kućanstvu svi članovi kućanstva moraju biti pripadnici ciljnih skupina poziva Zaželi – prevencija institucionalizacije

 • koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

B) ODRASLE OSOBE SA INVALIDITETOM (18 I VIŠE GODINA)

 1. koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu (u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina)
 2. koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta (oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja)
 3. koje istovremeno ne koristi sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent
 4. čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

Iskaz interesa mogu podnijeti svi pripadnici ciljane skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete, a s početkom sudjelovanja u projektu morat će osigurati dokaznu dokumentaciju kojom to potvrđuju:

Za osobe starije od 65 godina:

 1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili drugog dokumenta iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 2. Potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža ((u slučaju dvočlanog kućanstva i višečlanog kućanstva potvrdu je potrebno dostaviti i za svakog člana kućanstva)

Za odrasle osobe s invaliditetom:

 1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili drugog dokumenta iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 2. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti

NAPOMENA: Općina Kijevo će slati na provjeru popis pripadnika ciljane skupine Zavodu za socijalni rad da osoba ne koristi uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent te da roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Javni poziv trajno je otvoren kako bi se tijekom provedbe pripadnici ciljne skupine mogli prijavljivati te tako naknadno uključiti u projekt, kad se za to ukaže mogućnost/potreba. Ljubazno se mole pripadnici ciljne skupine da iskaz interesa podnesu u što kraćem roku. Za iskaz interesa potrebno je podnijeti:

 • OBRAZAC A – Prijavni obrazac za sudjelovanje na projektu
 • OBRAZAC B – Izjavu pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva

Navedeni obrasci mogu se preuzeti osobno u prostorijama Općine Kijevo (Bajani 12, 22310 Kijevo) ili putem službene mrežne stranice Općine Kijevo (www.kijevo.hr)

Ispunjeni obrasci predaju se:

 • osobno u zgradi Općine Kijevo (Bajani 12, 22310 Kijevo) ili
 • slanjem poštom na adresu Općine Kijevo (Bajani 12, 22310 Kijevo) ili
 • email adresom: opcina-kijevo@si.t-com.hr

IZBOR PRIPADNIKA CILJANE SKUPINE:

Općina Kijevo će voditi tablicu zaprimanja prijava te će se odabir pripadnika ciljane skupine vršiti po vremenu iskaza interesa, odnosno prema trenutku podnošenja OBRASCA A – Prijavnog obrasca za sudjelovanje na projektu i OBRASCA B – Izjavu pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva, a sve u svrhu transparentnosti i poštivanja načela jednakog postupanja te zabrane diskriminacije.

NAPOMENA:

Prijavom na predmetni Javni poziv svaki zainteresirani pripadnik ciljne skupine upoznat je da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu postupka dodjele bespovratnih sredstava i izvršenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te u svrhu provođenja vrednovanja provedbe Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027“ te da se za druge potrebe neće koristiti. Zaštita osobnih podataka temelji se na Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, br. 42/18).

Javni poziv bit će objavljen na službenoj mrežnoj stranici Općine Kijevo (www.kijevo.hr) te na oglasnoj ploči u zgradi Općine Kijevo (Bajani 12, 22310 Kijevo).

Za dodatne informacije možete se obratiti:

IME I PREZIME: Ivana Ezgeta, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kijevo

Telefon: 022 681 004

e-mail: opcina-kijevo@si.t-com.hr


Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Close Search Window